Tro det eller ej, sommaren är här!

Summer field with white daisies on blue sky

Det är nu dags för projekt Lilla Slottet att ha semester. En efterlängtad vila efter en intensiv och händelserik vår:) Vi hörs igen i slutet av augusti, då är vi tillbaka med nya färska inlägg och rapporter. Mycket ska ske under hösten, och det kommer att bli en spännande tid med byggfas, utvecklande av arbetsmetoder och tillfällig lokal, så glöm inte att titta till oss med jämna mellanrum. Nu vill vi tacka alla som följt oss under året som gått och önska er en

A L L D E L E S  U N D E R B A R   S O M M A R !

Annonser

Delrapport från våra följeforskare

Projektet Följeforskning på Lilla Slottet har nu pågått i åtta månader. Vi har besökt biblioteket vid ett flertal tillfällen, deltagit på personalmöten och på workshops med barn, observerat i lokalerna, pratat med besökare och, inte minst, tagit del av personalens egna presentationer och reflektioner på bloggen och webb-mapparna. Den 10 juni besökte vi barnavdelningens personal för att göra en halvtidsrapportering av forskningsprojektet.

Ett övergripande intryck är att vi är mycket imponerade både över allt som personalen hunnit med och vilken kompetens de byggt upp om barns perspektiv och hur barn och föräldrar kan involveras på biblioteket. Personalen arbetar kontinuerligt med att både göra delaktighet och definiera delaktighet, genom att samspela med såväl besökare som rummet och tingen. Den förståelse av delaktighet som växer fram handlar om att delaktighet bara kan uppnås i en pågående process, där de ingående aktörerna (människor, rum, ting) är föränderliga och relaterar till varandra på olika sätt. Personalens arbetssätt kan illustreras med en hermeneutisk spiral, i vilken kunskapen och förståelsen för det fenomen man arbetar med vidgas för varje varv:

B&F

Teman som vi tar upp i rapporten är

 • Vad barns delaktighet betyder när de vuxna vänder sig till ”barnen” som grupp eller till det individuella ”barnet”.
 • Hur rummets och tingens erbjudanden påverkar besökarna och möjliggör delaktighet samt betydelsen av att prova och experimentera i miljön.
 • Vilken betydelse artefakter som verktygsbälte, informationsdisk och roliga klädespersedlar har, både för personalens identitet och för hur mötena med besökarna gestaltar sig.
 • Hur kategorier förhandlas när en barngrupp involveras i att hitta ett nytt system för samlingarna.
 • Hur föräldrar resonerar om det goda barnbiblioteket, som både ska vara lättillgängligt och bekvämt och en plats för lek, umgänge och lärande.
 • Att ”det mystiska och hemliga” och ”det busiga och gränsöverskridande” är framträdande drag i Lilla Slottets ideologiska innehåll, vilket i sin tur kan relateras till bibliotekets relation till såväl besökarna som till skolan och den kommersiella arenan.
 • Barnbiblioteket i ett maktperspektiv, där vi skiljer på delaktighet som medbestämmande och delaktighet som kommunikation. Vi menar att det förra riskerar att bli en maktkamp om vem som ska bestämma, medan det senare förutsätter samarbete och en ansvarsfördelning där var och en kommer till sin rätt med sina kompetenser.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt spännande arbete till hösten!

Sommarhälsningar från Frances och Barbro

Vi är på gång!

Som ni vet har vi under våren arbetat med att ta fram en alternativ hylluppställning för våra samlingar med målet att göra den mer begriplig och tillgänglig för barnen som besöker oss. Vi har bl.a skrivit om vårt arbete här. Vi i Samlingsgruppen är på upploppet nu så vi tänkte ge er några smakprov!

workshop

Under våren har vi haft fyra workshops med en förskoleklass från Dammfriskolan. De har fått kategorisera, sortera och diskutera kring våra samlingar. Vi har haft kreativa övningar och även observerat hur de gått till väga för att hitta hos oss.

Bild1

Efteråt har vi bearbetat materialet, letat efter gemensamma nämnare och försökt hitta en uppdelning som ska vara logisk och tydlig för så många barn som möjligt och sedan försökt skapa kategorinamn som blir begripliga för barnen. Eftersom vi inte har spikat alla underkategorier lägger vi bara ut ett smakprov av våra kategorier här:

Lilla slottets samlingssystem – utdrag

I Samlingsgruppen håller vi nu på att finslipa systemet samt gå igenom listan på ämnesord som i nuläget är inlagda på våra samlingar (4242 st!) för att skapa en manual för personalen att förhålla sig till. Snart tar nämligen det stora ommärkningsarbetet vid! Vi börjar med att under hösten införliva facklitteraturen och kapitelböckerna i det nya systemet för att sedan kunna testas i de tillfälliga lokalerna. Under oktober och en bit i november kommer vi att utvärdera för att sedan bearbeta och eventuellt revidera i november. I januari 2016 är tanken att även bilderböckerna ska in i systemet.

Vi går en spännande tid till mötes! Kommer barnen att förstå det nya systemet? Kommer de att tycka att det är bättre? Stay tuned!

Projektet slutspurtar inför semestern

springa

För er som följer oss kanske tycker att det börjat bli lite väl glest mellan inläggen den senaste tiden. Det är dock ingen effekt av att det inte händer så mycket utan snarare tvärt om, vi hinner tyvärr inte riktigt hinner med att berätta om allt spännande som händer. Det är total slutspurt nu som gäller innan projektgruppen går på ledighet direkt efter midsommar. Här har ni ett axplock av vad som  hänt den senaste tiden och vad som kommer att hända innan midsommar;

 • Vi har haft en spännande heldagsworkshop med Unsworn Industries för att göra en slutprioritering och fördjupning av vilka digitala lösningar som de facto ska produceras under hösten.
 • Vi har haft två halvdags-workshopar med våra kollegor kring bemötande och ”infodiskens vara”. Återkommer om rapport kring detta spännande och komplexa ämne inom biblioteksvärlden:)
 • Vi är i full gång att rekrytera en ny Kristina till projektgruppen då hon går på föräldraledighet i sommar(en näst intill omöjlig uppgift som ni ju förstår).
 • Samlingsgruppen arbetar så att svetten lackar med att knåpa ihop de sista delarna av det nya samlingssystemet som ska presenteras för barnavdelningens personal på onsdag.
 • Vi får besök av våra följeforskare Barbro Johansson och Frances Hultgren som ska lämna rapport till projektgruppen och barnavdelningens personal om det senaste halvårets arbete med följeforskningen.
 • Bemötande & experimentgruppen har samlat ihop alla reflektioner kring vårens läxor och barnavdelningen har diskuterat hur vi håller dessa nya arbetssätt vid liv framöver och slutit ett socialt kontrakt kring vilka riktlinjer vi ska fortsätta arbeta utifrån.
 • Imorgon infaller det sista projekteringsmötet innan midsommar med alla inblandade konsulter som utreder det nya rummets el, ventilation, brandsäkerhet, konstruktion, VVS etc. Projektering ska vara klar i början av sommaren så att byggupphandlingen kan gå ut strax efter midsommar.
 • Testbedstudio arbetar på sitt håll så att svetten lackar kring inredning- och designdelen och projektgruppen kommer med ständiga inspel kring detaljer att tänka på.
 • Hyllmeter har räknats i hela avdelningen för att beräkna den framtida avdelningens behov.
 • En prototyp till barnavdelningens webb är nu färdig för att börja laboreras med till hösten.
 • Flyttgruppen planerar för flytten till de tillfälliga lokalerna och det gallras för fullt.

Over and out

En första version av Manifestet är klar

Tidigare i våras skrev vi om vårt arbete med att ta fram ett gemensamt Manifest för enheten Barn & Unga. Därefter har arbetet löpt på under våren. Vi i manifestgruppen har presenterat ett förslag för kollegorna i enheten, som alla fått möjlighet att tycka till om och komma med förslag på förändringar och förbättringar. Några av de tankar som kom upp var att man önskade att en del av punkterna förenklades och förtydligades. Man saknade också vissa element som exempelvis hur vi arbetar med överraskande moment, samarbeten som vi bjuder in till samt även i viss mån vår litteratur.

Därefter blev nästa steg att revidera Manifestet för att försöka uppnå ett resultat som vi alla kan ställa oss bakom. Eftersom många av kollegornas synpunkter gick igen och inte var alltför motsägelsefulla, blev denna uppgift visserligen knepig men långt ifrån omöjlig. Vi fokuserade på att förenkla meningarna, och för att öka tydligheten gick vi noggrant igenom taggarna, flyttade om, la till och tog bort. Vi hoppas att det på så vis blivit såväl enklare som tydligare så att både vi och våra besökare i förlängningen kan ha nytta och glädje av Manifestet. Nu går vi in i en praktisk prövoperiod som varar fram till och med september, hur fungerar det att arbeta efter Manifestet, i verkligheten?

Och så här blev resultatet;

 

VÅRT MANIFEST!

Vi vill erbjuda en trygg plats fri från bedömning

# välkomnande, trygghet, respektfullt, fritt, prestationsfritt, normfritt

Vi vill arbeta utåtriktat, samarbeta och lära av varandra

# alla till alla, den sociala platsen, möten, uppsökande verksamhet, lära av varandra, öppna för samarbete, bjuda in aktörer, omvärldsbevakning, nätverkande, experimenterande, överraskande

Vi vill att varje möte är en möjlighet till påverkan

 # delaktighet, lyhördhet, proaktivitet, barnens bibliotek, medskapande, vi är aldrig färdiga, ständig utveckling, göra avtryck, göra skillnad, överraskande

 Vi vill ge barnen berättelser som de kan ta till sig på sitt eget sätt

 # läsfrämjande, litteratur, medier, fantasi, empowerment, proaktivitet, literacitet, kreativitet, läsutveckling, språkutveckling, individanpassat, alla sinnen, lärande, pedagogik, tillgänglighet

 Vi vill att barnens berättande och skapande ska ge dem makten över sina egna liv

 # fantasi, empowerment, skapande, literacitet, kreativitet, språkutveckling,

individanpassat, alla sinnen, lek

 Vi vill spränga samhällets normer och göra varje möte förutsättningslöst

# jämlikhet, barnkonventionen, HBTQ, antidiskriminering, normkritik, individanpassning, mångspråkighet, interkulturalitet, barnperspektivet, barns perspektiv, tolerans, olikhet är något bra

Vi vill låta barnen inta rummet för att leka och utforska

# lek, lekpedagogik, spontanitet, experimenterande, empowerment, lekfullhet, sätta spår

Vi vill att barnen blir lyssnade på och respekterade i hela biblioteket

# välkomnande, jämlikhet, barnperspektiv, empowerment, få ta plats, antidiskriminering, tolerans